คณะผู้บริหารชุดปัจจุบัน

นายสุเมธี   คำลือ
นายกเทศมนตรีตำบลเชียงม่วน

เบอร์ 091-8545873

นายธนาตุล   เร่งเร็ว
รองนายกเทศมนตรีตำบลเชียงม่วน

เบอร์ 061-5916267

นายเจริญ   เจือจาน
รองนายกเทศมนตรีตำบลเชียงม่วน

เบอร์ 093-2201382

นายสมบัติ    เร่งเร็ว
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลเชียงม่วน

เบอร์​ 086-9217300

นางสาวพัชรินทร์ วิไลรัตน์
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเชียงม่วน

เบอร์ 092-4928246

ติดต่อเจ้าหน้าที่