การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แผนบริหารความเสี่ยงประจำปี 2564
รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี 2565