คำสั่งแต่งตั้งผู้เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร