ประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียงม่วน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565

การประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียงม่วน ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียงม่วน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 ในวันอังคารที่ 15 มีนาคม พ.ศ 2565 เวลา 09.30 น.

ติดต่อเจ้าหน้าที่