ประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียงม่วนสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

ประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียงม่วน ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียงม่วนสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 ในวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ 2565

ติดต่อเจ้าหน้าที่