ลงพื้นที่เก็บข้อมูลและเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ที่ประสบปัญหาทางสังคม ในเขตเทศบาลตำบลเชียงม่วน จำนวน 16 ราย เพื่อนำไปสู่การพิจารณาให้ความช่วยเหลือพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไป (18/05/2565)

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 นายสุเมธี คำลือ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเชียงม่วน มอบหมายให้ นายธนาตุล เร่งเร็ว รองนายกเทศมนตรีฯ นางสาวพัชรินทร์ วิไลรัตน์ เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา ลงพื้นที่เก็บข้อมูลและเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ที่ประสบปัญหาทางสังคม ในเขตเทศบาลตำบลเชียงม่วน จำนวน 16 ราย เพื่อนำไปสู่การพิจารณาให้ความช่วยเหลือพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไป

ติดต่อเจ้าหน้าที่