ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2565

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ได้รับแจ้งจากศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา ว่าศูนย์ประสานงานมูลนิธิคุณพุ่ม โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานมูลนิธิคุณพุ่ม ทรงมีพระมหากรุณาประทานทุนมูลนิธีคุณพุ่ม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพตรงตามความจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคลและให้ศูนย์การพิเศษ ประจำจังหวัพะเยาดำเนินการการเปิดรับสมัครขอทุนการศึกษาจากมูลนิธิคุณพุ่ม ตั้งแต่วันที่ 2-31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ติดต่อเจ้าหน้าที่