ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่รับชำระภาษี เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ ผู้เสียภาษี ในเขตเทศบาลตำบลเชียงม่วน หมู่ 1 บ้านมาง ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา

วันที่ 25 พ.ค65. กองคลัง เทศบาลตำบลเชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา ได้ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่รับชำระภาษี เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ ผู้เสียภาษี ในเขตเทศบาลตำบลเชียงม่วน หมู่ 1 บ้านมาง ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา

ติดต่อเจ้าหน้าที่