รางวัลองค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีผลงานการปฏิบัติงานดีเด่น

วันอังคารที่29 พฤศจิกายน 2565
นายสุเมธี คำลือ นายกเทศมนตรีตำบลเชียงม่วน
เข้ารับมอบประกาศนียบัตร จาก ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา รางวัลองค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีผลงานการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้านสิ่งแวดล้อม (ฝายแกนดินซีเมนต์)ณ ห้องประชุมภูกามยาว ศาลากลางจังหวัดพะเยา
ติดต่อเจ้าหน้าที่