ประชุมหารือความร่วมมือ เรื่อง เมืองอัจฉริยะ(Smart city)

วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น.
นายสุเมธี คำลือ นายกเทศมนตรีตำบลเชียงม่วน
พร้อมกับ นายสุกิจ ยะมา ผอ.กองสาธารณสุขฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเชียงม่วน เข้าร่วมประชุมหารือความร่วมมือร่วมกับนายกเทศมนตรีตำบลแม่จัน และคณะอาจารย์จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ในเนื้อหาที่เกี่ยวกับเมืองอัจฉริยะ(Smart city) เพื่อนำความรู้ไปพัฒนาเมืองต่อไป
ติดต่อเจ้าหน้าที่