โครงการเสริมสร้างความมั่นคงด้วยทรัพยากรธรรมชาติ รายการขับเครื่อนแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี 2566

นายสุเมธี คำลือ นายกเทศมนตรีตำบลเชียงม่วน
เป็นประธานเปิดในโครงการเสริมสร้างความมั่นคงด้วยทรัพยากรธรรมชาติ รายการขับเครื่อนแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี 2566
จัดโดย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพะเยา (กอ.รมน.) และพูดคุยพบปะประชาชนที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ในประเด็นการจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการจัดการน้ำ ปัญหาภัยแล้งและการแก้ไขปัญหา และการวางแผนการพัฒนาเชียงม่วนให้เป็นเมืองน่าอยู่และยั่งยืน ณ ห้องประชุมใหญ่เทศบาลตำบลเชียงม่วน
ติดต่อเจ้าหน้าที่