กิจกรรมวันเทศบาล 2566

“เทศบาลตำบลเชียงม่วนจัดกิจกรรมวันเทศบาล”

วันจันทร์ ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. นายสุเมธี คำลือ นายกเทศมนตรีตำบลเชียงม่วน พร้อมด้วย

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลตำบลเชียงม่วน ร่วมกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2566 ในการนี้มี นายฉลอง โมกศิริ ปลัดอาวุโส ผู้แทนอำเภอเชียงม่วนเป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ ธูปเทียนเครื่องทองน้อย พร้อมกับกล่าวถวายสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส “วันเทศบาล” ประจำปี 2566 และนายสุเมธี คำลือ นายกเทศมนตรีตำบลเชียงม่วน อ่านสารนายกสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และกิจกรรมบรรยายเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมในการปฎิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น ณ หอประชุมสำนักงานเทศบาลเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

 
ติดต่อเจ้าหน้าที่