กฎกระทรวง

กฎกระทรวงกำหนดพัสดุเเละวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน ( ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
กฎกระทรวงกำหนดพัสดุเเละวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน ( ฉบับที่ 3) พ.ศ.2564
กฎกระทรวงกำหนดพัสดุเเละวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน ( ฉบับที่ 4) พ.ศ.2566
กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ.2562
กฏกระทรงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกเเบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ.2560
กฏกระทรวง กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2561
กฏกระทรวงกำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทรณ์ไม่ได้ พ.ศ.2560
กฏกระทรวงกำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างเเละการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
กฏกระทรวงกำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2564
กฏกระทรวงกำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
กฏกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ เเละวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการเเต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.2560
กฏกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เเละเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ.2560
กฏกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องกับผู้มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ.2560
กำหนดพัสดุเเละวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ.2563