กระบวนการแก้ไขปัญหาภายในพื้นที่ และทำข้อตกลงกับเกษตรกรที่มีพื้นที่บริเวณห้วยจะฮ้าง,ห้วยหมุ้น (บ้านปงสนุก)

วันศุกร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. นายสุเมธี คำลือ นายกเทศมนตรีตำบลเชียงม่วนพร้อมกับ นายเจริญ เจือจาน (รองนายกเทศมนตรีฯ) สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเชียงม่วน ลงพื้นที่เข้าประชุมสร้างความเข้าใจ ชี้แจงในเรื่องการปกครองพื้นที่ของเทศบาลตำบลเชียงม่วน กระบวนการแก้ไขปัญหาภายในพื้นที่ และทำข้อตกลงกับเกษตรกรที่มีพื้นที่บริเวณห้วยจะฮ้าง,ห้วยหมุ้น (บ้านปงสนุก) เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อเเสดงข้อความคิดเห็นเเละทำความเข้าใจที่ตรงกัน ณ หอประชุมบ้านปงสนุก หมู่ 2 ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา