การจัดตั้งชุมชน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล

เทศบาลตำบลเชียงม่วนได้มีประกาศเทศบาลตำบลเชียงม่วน เรื่อง การจัดตั้งชุมชน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2567 และได้ทำการคัดเลือกคณะกรรมการชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเชียงม่วน ในวันที่ 7-9 เมษายน 2567 จำนวน 12 ชุมชน