เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี

เทศบาลตำบลเชียงม่วน

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565
1. ปกส่วนที่ 1
2. คำแถลงงบประมาณ
3. รายละเอียดประมาณการรายรับ
4. รายละเอียดประมาณการรายจ่าย
5. ปกส่วนที่ 2
6. บันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน
7. บันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามงาน
8. รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล
9. รายงานประมาณการรายรับ
10. รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
11. รายงานประมาณการรายจ่าย
12. รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
13. เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 65