สมาชิกสภาเทศบาล

 นายเชาว์    กองแก้ว
รองประธานสภาเทศบาลตำบลเชียงม่วน

089-9526752

นายปริญ อินทุรัตน์

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเชียงม่วน

086-4059323