ทําเนียบผู้บริหารเทศบาล

เทศบาลตำบลเชียงม่วน

รายชื่อนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ที่มาจากการเลือกตั้งโดยการเลือก

รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่ง นายกเทศมนตรี รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่ง เทศมนตรี        
ชื่อ-สกุลการดำรงตำแหน่งชื่อ-สกุลการดำรงตำแหน่ง
นายธนากร   ธารธีรวัฒน์25 พ.ค. 42 – 11 ก.ค. 42นายประสิทธิ์   สมัคร25 พ.ค. 42 – 11 ก.ค. 42
นางวนิดา   คำหอม25 พ.ค. 42 – 11 ก.ค. 42
นายทวีเกียรติ   กองแก้ว12 ก.ค. 42 – 9 ต.ค. 43นายประสิทธิ์   สมัคร12 ก.ค. 42 – 9 ต.ค. 43
นายประยูรนันท์   น้ำสา12 ก.ค. 42 – 3 มี.ค. 46
นายประสิทธิ์   สมัคร10 ต.ค. 43 – 9 มี.ค. 46นายมนัส   กาศสนุก10 ต.ค. 43 – 9 มี.ค. 46
   นายประสิทธิ์  สมัคร     21 มี.ค. 42 – 8 มี.ค. 50นายศรีเดช  ชุมภูชนะภัย21 มี.ค. 46 – 8 มี.ค. 50
นายบรรจง  ตั้งใจ21 มี.ค. 46 – 8 มี.ค. 50

รายชื่อนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรง

รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่ง นายกเทศมนตรี รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่ง เทศมนตรี        
ชื่อ-สกุลการดำรงตำแหน่งชื่อ-สกุลการดำรงตำแหน่ง
นายประสิทธิ์  สมัคร21 เม.ย. 50 – 20 เม.ย. 54นายบรรจง   ตั้งใจ1 ก.ค. 50 – 20 เม.ย. 54
นายเกษม   ดาวดึงษ์1 ก.ค. 50 – 20 เม.ย. 54
นายประสิทธิ์  สมัคร 29 พ.ค. 54 –  31 ม.ค. 64นายบรรจง   ตั้งใจ11 ก.ค. 54 –  31 ม.ค. 64
นายเกษม   ดาวดึงษ์11 ก.ค. 54 –  31 ม.ค. 64
นายสุเมธี คำลือ28 มี.ค. 2564 – ปัจจุบันนายเจริญ เจือจาน7 พ.ค. 2564 – ปัจจุบัน
นายธนาตุล เร่งเร็ว7 พ.ค. 2564 – ปัจจุบัน