ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ

นายปริญ อินทุรัตน์
ปลัดเทศบาลตำบลเชียงม่วน

เบอร์ 086-4059323

นางกฤษณา   ช้างสาร
หัวหน้าสำนักปลัด

เบอร์ 089-2667095

นางพิกุล  สุปง
ผู้อำนวยการกองคลัง

เบอร์ 095-239-9632

นายประทีป   แก้วใหม่
ผู้อำนวยการกองช่าง

เบอร์ 085-7150278

นายสุกิจ   ยะมา
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เบอร์ 080-1493599