ติดต่อเทศบาล

ที่อยู่เทศบาลตำบลเชียงม่วน 
สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงม่วน  397  หมู่ 1 ตำบลบ้านมาง  อำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา  56160

เว็บไซต์   
           chiangmuan.go.th

อีเมล
          chiangmuan397@gmail.com

โทรศัพท์ภายใน 
          สำนักปลัด                 054-495110              โทรสาร  054-495110
          กองช่าง                     054-495289             โทรสาร  054-495289
          กองคลัง                    054-495203              โทรสาร  054-495203
          กองสาธารณสุขฯ      054-495715

สายด่วน ดับเพลิง

        199  (เครือข่าย วัน ทู คอล โทรฟรี)

เบอร์โทรศัพท์ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล

ลำดับชื่อ – สกุลตำแหน่งเบอร์โทรศัพท์
1นายสุเมธี คำลือนายกเทศมนตรี091-8545873
2นายธนาตุล เร่งเร็วรองนายกเทศมนตรี061-5916267
3นายเจริญ เจือจานรองนายกเทศมนตรี093-2201382
4นางสาวพัชรินทร์ วิไลรัตน์เลขานุการนายกเทศมนตรี092-4928246
5นายสมบัติ เร่งเร็วที่ปรึกษานายกเทศมนตรี086-9217300
6นายชัยณรงค์ ขานเพราะประธานสภาเทศบาล089-2623387
7นายเชาว์ กองแก้วรองประธานสภาเทศบาล089-9526752
8นายเผด็จ คำลือสมาชิกสภาเทศบาล085-7178783
9นางสาวรัตนา กันไจยสมาชิกสภาเทศบาล081-8817015
10นายรามิล มงคลการสมาชิกสภาเทศบาล080-6712333
11นายเสาร์แก้ว แสนบ้านสมาชิกสภาเทศบาล086-1185870
12นายเอนก น้ำสาสมาชิกสภาเทศบาล090-7595191
13พันตรีประสิทธิ์ คำลือสมาชิกสภาเทศบาล086-1851604
14นายศุภกรณ์ คำบุญเรืองสมาชิกสภาเทศบาล085-7069624
15นายเกตชัย มานะสมาชิกสภาเทศบาล091-8098039
16นายชม มาละสมาชิกสภาเทศบาล093-2876953
17นางลำเนา จันทร์แดงสมาชิกสภาเทศบาล098-7482988

เบอร์โทรศัพท์  ข้าราชการ พนักงาน

ลำดับชื่อ – สกุลตำแหน่งสังกัดเบอร์โทรศัพท์
1 – ว่าง –ปลัดเทศบาลทต.เชียงม่วน
2นางสาวยศวดี คนงานรองปลัดเทศบาลทต.เชียงม่วน086-4059323
3นางอัจฉรา  คำลือนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการทต.เชียงม่วน084-3780710
4นางกฤษณา  ผลประเสริฐหัวหน้าสำนักปลัดสำนักปลัด089-2667095
5นางกิ่งกานต์  ชุมภูชนะภัยหัวหน้าฝ่ายอำนวยการสำนักปลัด089-5589686
6นายเจนยุทธ  เสมอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป      สำนักปลัด082-1812393
7ดาบตำรวจชาญ  ชุมภูชนะภัยหัวหน้าฝ่ายปกครองสำนักปลัด087-19009667
8นายอำนวย  จันอินนักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการสำนักปลัด086-9310521
9นางสาวสุมิตรา  กองอินทร์นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการสำนักปลัด086-9112848
10 – ว่าง –นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการสำนักปลัด
11 – ว่าง – นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการสำนักปลัด
12นางเบญจวีณ์ ภูมิจำรัสลักษณ์นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการสำนักปลัด081-8829689
13นางจิตภาภรณ์  เรือนอุ่นนักพัฒนาชุมชนชำนาญการสำนักปลัด091-8582947
14นายอาวุธ  สะสางนักป้องกันบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการสำนักปลัด081-7245695
15นางสาวนิรดา กาวิยะนักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการสำนักปลัด089-0290751
16นางสุรีรัตน์  ศรึคำภานักวิชาการศึกษาปฏิบัติการสำนักปลัด088-4150721
17 – ว่าง –เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานสำนักปลัด
18นางพิกุล  สุปงผู้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารงานคลัง)กองคลัง095-2399632
19นางนันธิดา  ตุ้ยดาหัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้กองคลัง089-2117622
20นางสาวเสาวภาคย์ สุภาฤทธิ์จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงานกองคลัง083-1545559
21นางพจนีย์  รักดีนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการกองคลัง081-1656946
22นายสมชาย  กาวิยะจพง.การเงินและบัญชีชำนาญงานกองคลัง099-8530801
23นางสาวศิริณา อาสานักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการกองคลัง061-6256018
24นางสาวรริดา สิณาภรณ์เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานกองคลัง093-3656759
25นางสาวสุรางคณา กล้าหาญเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานกองคลัง083-7736391
26นายประทีป  แก้วใหม่ผู้อำนวยการกองช่างกองช่าง085-7150278
27นายขจรฤทธิ์  เพชรประดับหัวหน้าฝ่ายการโยธากองช่าง080-6770400
28นายไกรราช  ยะแสงนายช่างโยธาชำนาญงานกองช่าง081-0312259
29นายธีรยุทธ  แก้วกลางเมืองนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติการกองช่าง085-7064473
30นายอนุชา  สมัครเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการกองช่าง081-8816108
31นายสุกิจ  ยะมาผู้อำนวยการกองสาธารณสุขกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม080-1493593
32นางสาวรัถยา  หมั่นการเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม063-5163225

ลูกจ้างประจำ

ลำดับชื่อ – สกุลตำแหน่งสังกัดเบอร​์โทรศัพท์
1นายประทาน  มานะพนักงานขับรถยนต์(ดับเพลิง)สำนักปลัด085-6223478

พนักงานครูเทศบาล

ลำดับชื่อ – สกุลตำแหน่งสังกัดเบอร​์โทรศัพท์
1นางศุภลักษณ์  กล้าหาญครูสำนักปลัด089-8541458
2นางสุรีย์  อินไชยครูสำนักปลัด084-7315223
3นางดารุณี  กองแก้วครูสำนักปลัด084-4879290
4นางจันทร์จิรารัตน์  มั่งมูลครูสำนักปลัด082-1860386
5นางพันธ์  คำบุญเรืองครูสำนักปลัด084-9353692

พนักงานจ้างตามภารกิจ

ลำดับชื่อ – สกุลตำแหน่งสังกัดเบอร​์โทรศัพท์
1นางสุรัมภา  คำบุญเรืองผช.การเงินและบัญชีกองคลัง  080-1247943
2นส.วรุณยุพา  คุณพรมผช.การเงินและบัญชีกองคลัง  089-5369925
3นายธีระศักดิ์  สมัครผช.ช่างไฟฟ้ากองช่าง  090-7591353
4นายสมจิตร  กองแก้วพนักงานขับรถยนต์กองช่าง  086-1356866
5นายสมาน  กล้าหาญพนักงานขับรถยนต์สำนักปลัด  084-3732430
6นายบุญภพ  คำลือพนักงานขับรถยนต์สำนักปลัด  087-1902764
7นางสาวปานรดา เมืองก้อนผช.นวก.ส่งเสริมสุขภาพกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  086-4459155
8นางสาวอนัน   วงศ์แพทย์ผู้ดูแลเด็กฯสำนักปลัด  092-5748219
10นางวารี  เชื้อหมอผู้ดูแลเด็กฯสำนักปลัด  080-8584287
11นางเพ็ญศรี  เจือจานผู้ดูแลเด็กฯสำนักปลัด  081-0331604
12นางนงเยาว์  คำบุญเรืองผู้ดูแลเด็กฯสำนักปลัด  087-1810594
13นางกิตติยา  คำลือผู้ดูแลเด็กฯสำนักปลัด  084-9501050

พนักงานจ้างทั่วไป

ลำดับชื่อ – สกุลตำแหน่งสังกัดเบอร​์โทรศัพท์
1นายวีนัส  กล้าหาญคนงานทั่วไปสำนักปลัด064-9968901
2นายประวิทย์  ไชยอักษรคนงานทั่วไปสำนักปลัด080-6109789
3นายบุญทวี  มูลศรีคนงานทั่วไปกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม080-6760513
4นายศิวกร  อินต๊ะแสนคนงานทั่วไปสำนักปลัด081-0231603
5นายธวัชชัย  คำบุญเรืองคนงานทั่วไปสำนักปลัด084-8857866
6นส.จันทนา  คำบุญเรืองคนงานทั่วไปสำนักปลัด086-4291481
7นางพันธนันท์  คำลือคนงานทั่วไปกองช่าง087-0065475
ติดต่อเจ้าหน้าที่