รู้จักกับเทศบาลเชียงม่วน

1. สภาพทั่วไปของเทศบาลตำบลเชียงม่วน

1.1 ประวัติเทศบาลตำบลเชียงม่วน

เทศบาลตำบลเชียงม่วนเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีฐานะเป็นนิติบุคคล  อยู่ในการกำกับดูแลของนายอำเภอ และผู้ว่าราชการจังหวัดตามลำดับ แต่เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลตำบลเชียงม่วน และได้เปลี่ยนแปลงฐานะเป็น เทศบาลตำบลเชียงม่วน เมื่อวันที่  24 พฤษภาคม พ.ศ.2542  ตาม พ.ร.บ.การเปลี่ยนแปลงของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542  และยุบรวมสภาตำบลเชียงม่วนกับเทศบาลตำบลเชียงม่วน ตามประกาศ กระทรวงมหาดไทย  ลงวันที่  24  กันยายน  พ.ศ.2547  โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2547 เป็นต้นไปโดยมีพื้นที่รับผิดชอบประมาณ  128.04  ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 2 ตำบล 13 หมู่บ้าน คือ 

1) ตำบลเชียงม่วน  มี จำนวน  10  หมู่บ้าน ประกอบด้วย

        หมู่ที่  1  บ้านหลวง 
        หมู่ที่  2  บ้านปงสนุก
        หมู่ที่  3  บ้านปิน
        หมู่ที่  4  บ้านไชยสถาน
        หมู่ที่  5  บ้านท่าม่าน
        หมู่ที่  6  บ้านหล่ายทุ่ง
        หมู่ที่  7  บ้านสบทราย
        หมู่ที่  8  บ้านใหม่
        หมู่ที่  9  บ้านกลาง
        หมู่ที่  10  บ้านป่าซางคำ

     2) ตำบลบ้านมาง  มี จำนวน  3  หมู่บ้าน  ประกอบด้วย

        หมู่ที่  1  บ้านมาง
        หมู่ที่  2  บ้านแพทย์
        หมู่ที่  7  บ้านหนองกลาง  (บางส่วน)

1.2 ลักษณะที่ตั้งและการประกอบอาชีพ
          เทศบาลตำบลเชียงม่วน ตั้งอยู่ที่ราบลุ่มระหว่างหุบเขา โดยมีภูเขาล้อมรอบตลอดแนวทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตก  สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง 800 เมตร มีเขตติดต่อกับจังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน มีแม่น้ำสายหลักที่ไหลผ่านที่ใช้ประโยชน์คือ แม่น้ำปี้ และแม่น้ำยมบางส่วน มีอากาศหนาวเย็นจัดในช่วงฤดูหนาว และมีอากาศร้อนจัดในช่วงเดือน มีนาคม – พฤษภาคม ประชาชนส่วนใหญ่ ตั้งถิ่นฐานเกาะกลุ่มไปตามทางหลวงจังหวัด  หมายเลข  1091 และบริเวณสองฝั่งแม่น้ำปี้ อยู่ห่างจากตัวจังหวัดพะเยา ประมาณ 117 กิโลเมตรการประกอบอาชีพของประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยการทำนา ทำสวน ทำไร่ เลี้ยงสัตว์และทำไร่นาสวนผสมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต รักความสงบและมีความรักสามัคคีกัน


1.3 อาณาเขต   
          สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงม่วน  ตั้งอยู่ บริเวณบ้านมาง (หน้าโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม) หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา และมีพื้นที่อาณาเขตติดต่อหลายพื้นที่  คือ

ทิศเหนือ         
          เริ่มจากหลักเขตที่ 10 บริเวณสุสานบ้านทุ่งมอก หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านมาง ตัดข้ามทางหลวงแผ่นดิน  หมายเลข 1091 มาจากทางทิศเหนือประมาณ 200 เมตร ถึง หลักเขตที่ 1 กลับลงมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ขนานกับแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1091 ประมาณ 400 เมตร แล้วไปทางทิศตะวันออก ขนานถนนสายหน้าโรงพยาบาลเชียงม่วน – บ้านหล่ายทุ่ง ระยะทางประมาณ 2,000 เมตร  ตัดขึ้นไปทางทิศเหนือประมาณ 200  เมตร จนถึงหลักเขตที่ 2 ตัดมาทางทิศตะวันออกประมาณ  300 เมตร ถึงถนนไปบ้านท่าฟ้าใต้สายเก่า ตัดข้ามไปประมาณ 200 เมตร จนถึงหลักเขตที่ 3 เป็นสิ้นสุดแนวเขตด้านทิศเหนือ ระยะทางประมาณ  5,000  เมตร

ทิศตะวันออก
          เริ่มจากหลักเขตที่ 3 ลงมาทางทิศใต้ขนานแนวถนนสายบ้านท่าฟ้าใต้(เดิม) มาประมาณ 1,200 เมตร  จนถึงหลักเขตที่ 4 แล้ววกขึ้นไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปตามแนวลำน้ำปี้ ประมาณ 2,000 เมตร จนถึงหลักเขตที่ 5 จากนั้นตรงไปจนถึงสี่แยกบ้านใหม่ – บ้านไชยสถานระยะทางประมาณ 1,000 เมตร ตัดตรงเข้าหาทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1091 ข้ามไปตรงข้ามประมาณ 300 เมตร จนถึงหลักเขตที่ 6 เป็นสิ้นสุดแนวเขตด้านทิศตะวันออก  รวมระยะทางประมาณ  4,500  เมตร

ทิศใต้
          เริ่มต้นจากหลักเขตที่ 6 ไปทางทิศตะวันตกขนานไปตามแนวทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข  1091  ประมาณ  1,700 เมตร จนถึงหลักเขตที่ 7 ข้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1120 (ไปจังหวัดแพร่) แล้วตัดข้ามถนนไปทางทิศตะวันตกประมาณ 2,000 เมตร จนถึงหลักเขตที่ 8 เป็นสิ้นสุดแนวเขตด้านทิศใต้รวมระยะทางประมาณ  3,700  เมตร

ทิศตะวันตก
เริ่มต้นจากหลักเขตที่ 8 ตัดตรงไปทางทิศเหนือประมาณ 500 เมตร ถึงลำน้ำปี้ข้ามตรงไปประมาณ 1,000  เมตร จนถึงหลักเขตที่ 9 บริเวณถนนบ้านหนองหมู – บ้านป่าแขมใต้ แล้วตรงขึ้นไปทางเหนือประมาณ 2,000 เมตร  จนถึงหลักเขตที่ 10 เป็นอันสิ้นสุดแนวเขตด้านทิศตะวันตก รวมระยะทางประมาณ 3,500 เมตร 

1.4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอเชียงม่วน   มีจำนวน  3  แห่ง
1) เทศบาลตำบลเชียงม่วน
2) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง
3) องค์การบริหารส่วนตำบลสระ

1.5 ประชากร

          มีประชากรรวมทั้งสิ้น  9,064  คน แยกเป็น  ชาย 4,567  คน หญิง 4,497  คน จำนวน หลังคาเรือน  3,564  ครัวเรือน  ความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นที่  72 คน  ต่อ ตารางกิโลเมตร

ตารางที่ 1.1  จำนวนประชากร ครัวเรือนในเขตเทศบาลตำบลเชียงม่วน


ตำบล
หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านจำนวนครัวลักษณะประชากรรวม รายชื่อกำนัน  /ผู้ใหญ่บ้าน
เรือนชายหญิง
เชียงม่วน1บ้านหลวง328460451911นายศรีเดช    ชุมภูชนะภัย
 2บ้านปงสนุก4044955531048นายวีระ         พรหมวงศ์
 3บ้านปิน3555025071009นายเปลี่ยน     เมืองก้อน
 4บ้านไชยสถาน236347349696นายเรืองฤทธิ์   หมั่นกิจ
 5บ้านท่าม่าน324422407828นายเชวงชัย   สันป่าแก้ว
 6บ้านหลายทุ่ง322448413861นายประภากรณ์ ปิจจะวงศ์
 7บ้านสบทราย173266249515นายพินท์    หมั่นการ
 8บ้านใหม่130161127288นายสิทธิพงษ์   เมืองก้อน
 9บ้านกลาง192306278584นายเพลิน         จันทร์แดง    
 10บ้านป่าซางคำ221176168344นางจุฬา       เทียนสว่าง
บ้านมาง      1บ้านมาง509484504988นายสกุลศักดิ์     บัวชุม
       2บ้านแพทย์305424413837นายธวัช          เขื่อนเพ็ชร
       7หนองกลาง657679155นายเสวียน        ดอนแก้ว
          รวม3,5644,5674,4979,064

 (ข้อมูล ณ  วันที่   1   เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ.2556   ข้อมูลจาก สนง.ทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลเชียงม่วน )

ตารางที่  1.2  แสดงจำนวนประชากรในเขตเทศบาล แยกตามช่วงอายุ 


ช่วงอายุของประชากร
จำนวน(คน) + เพิ่มขึ้น/
      – ลดลง
จำนวน (คน)
0   – 7    ปี6186.055636.96+0.15+11
8   – 15   ปี7948.707077.78-0.92-87
16   – 25   ปี1,10312.091,09112.00-0.08-12
26   – 45   ปี2,85631.302,73030.04-1.26-126
46   – 59   ปี2,58628.342,43126.75-1.59-155
60  ปี ขึ้นไป1,23113.491,56417.21 +3.21+333
รวมประชากร9,1241009,086100-0.01-35
 พ.ศ.2554คิดเป็นร้อยละพ.ศ.2555คิดเป็นร้อยละคิดเป็นร้อยละคิดเป็นจำนวน(คน)
เดือนอายุ 60-69 ปีอายุ 70-79 ปีอายุ 80-89 ปีอายุ 90 ปีขึ้นไปรวม
มิถุนายน 2555719494131121,356

ตารางที่ 1.3  แสดงจำนวนการเกิดและการตายของประชากรในเขตเทศบาล ปี 2555  และ 2556

 เดือนปี พ.ศ.2555ปี พ.ศ.2556หมายเหตุ
เกิดตายเกิดตาย
ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม 
ม . ค .8210459246448 
ก. พ .125459123426 
มี. ค .33426415325 
เม .ย .3142575059312 
พ . ค .31433123437 
 มิ . ย .156       
ก . ค .112437       
ส . ค .6612235       
ก .ย .224358       
ต . ค .336538       
พ . ย .549437       
ธ . ค .426426       
รวม40317139367513922241438 

 (ข้อมูล ณ  วันที่  1  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.2556   ข้อมูลจาก สนง.ทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลเชียงม่วน )

หมายเหตุ         เมื่อนำข้อมูลจำนวนประชากร ปี  2555  มาเปรียบเทียบสรุปได้  ดังนี้

  • อัตราการเกิดปี 2555 ร้อยละ 0.78  คิดจากจำนวนของประชากร ปี 2555 จำนวน  9,124 คน
  • อัตราการตายปี 2555 ร้อยละ 0.83 คิดจากจำนวนของประชากร ปี 2555  จำนวน  9,124 คน
  • แนวโน้มของประชากรในปี  2557  มีประชากรที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป (ผู้สูงอายุ) จะเพิ่มมากขึ้นประมาณ ร้อยละ  3.50  ของจำนวนประชากรปี   2556             

 

1.6 การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ  คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ

             ตารางที่ 1.4 แสดง จำนวนผู้สูงอายุ  คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อที่ได้รับการช่วยเหลือจากเทศบาลตำบลเชียงม่วน


ที่
หมู่บ้านหมู่ที่ตำบลผู้สูงอายุผู้พิการผู้ติดเชื้อ
1.บ้านหลวง1เชียงม่วน2131244
2.บ้านปงสนุก2เชียงม่วน172834
3.บ้านปิน3เชียงม่วน1641278
4.บ้านไชยสถาน4เชียงม่วน8153
5.บ้านท่าม่าน5เชียงม่วน107661
6.บ้านหล่ายทุ่ง6เชียงม่วน107751
7.บ้านสบทราย7เชียงม่วน65392
8.บ้านใหม่8เชียงม่วน2917
9.บ้านกลาง9เชียงม่วน112411
10.บ้านป่าซางคำ10เชียงม่วน5319
11.บ้านมาง1มาง141174
12.บ้านแพทย์2มาง168493
13.บ้านหนองกลาง7มาง14101
รวม1,42672029
 สรุปรวมผู้ที่ได้รับการสงเคราะห์ทั้งหมด     จำนวน   2,175           ราย

(ข้อมูล ณ วันที่  1  มิถุนายน  พ.ศ.2556   จากงานพัฒนาชุมชนเทศบาล ฯ)       

2.  สภาพทางเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ

2.2  หน่วยธุรกิจต่าง ๆ
        1) สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม
                             -สถานีบริการน้ำมัน                           2    แห่ง         
                             -ร้านซ่อมรถยนต์/รถจักรยานยนต์   12    แห่ง                       
                             -ร้านถ่ายรูป                                      2     แห่ง
                             -บ้านเช่า/ห้องพัก                            48    แห่ง  
                             -ตลาดสด(เอกชน)                            2    แห่ง
                             – โรงพิมพ์                                         1    แห่ง                            
                             – ร้านค้าทั่วไป                                 87    แห่ง
                             – โรงสีข้าวขนาดกลาง/เล็ก               4   แห่ง                                   
                             – ร้านตัดผม/เสริมสวย                       9   แห่ง                           
                             – ร้านอาหาร/ร้านก๋วยเตี๋ยว              14   แห่ง                        
                             – ร้านจำหน่ายรถจักรยานยนต์(กรีนวิง)     1   แห่ง
                             – ร้านจำหน่ายแก๊สหุงต้ม                         4   แห่ง        
                             – ร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง                      2   แห่ง                        
                             – ร้านจำหน่ายอาหารสัตว์                        3   แห่ง
                             – ร้านซ่อมเครื่องไฟฟ้า                            6   แห่ง                       
                             – ร้านเชื่อมเหล็ก /กระจก /ไดนาโม          4   แห่ง
                             – ตลาดนัดคลองถม (ทุกวันศุกร์)             1   แห่ง                  
                             – ร้านคาร์แคร์                                          5   แห่ง
                             – โรงแรม                                                4   แห่ง                              
                             – ร้าน Internet                                          2   แห่ง

       2) ธนาคาร / สถาบันการเงิน  2  แห่ง
       ธนาคารกรุงเทพมหาชน จำกัด 
                          – ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  (ธกส.)
                          – บริษัทวีระลิสซิ่ง          
                          – บริษัทนิ่มซี่เส็ง
                          – บริษัทศักดิ์สยามลิสซิ่ง
        

3.  สภาพทางสังคม

3.1 จำนวนสถานศึกษา เด็กนักเรียน / นักศึกษา

ตารางที่ 1.5 จำนวนสถานศึกษา เด็กนักเรียน / นักศึกษา 


ลำดับ
สถานศึกษา / โรงเรียนรวม
1เชียงม่วนวิทยาคม664
2ชุมชนบ้านหลวง256
3บ้านท่าม่าน74
4บ้านไชยสถาน118
5บ้านหล่ายทุ่ง37
6บ้านปงสนุก52
7อนุบาลเชียงม่วน152
9ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาล ฯ204
 รวมทั้งหมด1,557

(ข้อมูล ณ วันที่ 1  มีนาคม  2556 จากโรงเรียนในเขตเทศบาล)

3.2 สถาบันและองค์กรศาสนา

ตารางที่ 1.6  แสดงจำนวนพระภิกษุและสามเณรที่ประจำอยู่วัดหรือสำนักสงฆ์ในเขตเทศบาล


ลำดับ
ชื่อวัด/สำนักสงฆ์จำนวนพระสงฆ์รายนามเจ้าอาวาส
พระภิกษุสามเณร
1วัดหลวง510พระอธิการอุทัย  อินทปญโญ
2วัดไทยสุภาพ (บ้านท่าม่าน)2พระครูสุนทรบุญนิวิฐ
3วัดปิน31พระสมุห์สรพงษ์  ธมฺทินโณ
4วัดหล่ายทุ่ง11พระจอมแสง  ฉนฺทกาโร
5วัดปงสนุก33พระครูสุตปุญโญภาส
6วัดไชยสถาน21พระบุญเติม   รกฺสุโข
7วัดศรีเมืองมาง(บ้านมาง)610พระครูจันทวิริโยภาส
8สำนักสงฆ์พระธาตุดอยแก้ว1พระสวัสดิ์
 รวม2326                             –

(ข้อมูล ณ วันที่  1 มิถุนายน 2556 จากสำนักเจ้าคณะตำบลเชียงม่วน) 

3.3 การนับถือศาสนา

  • ประชากรส่วนมากนับถือศาสนาพุทธประมาณ ร้อยละ 99 ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล มีวัดในเขต จำนวน 7 วัดและสำนักสงฆ์ 1 แห่ง

3.4 วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
          ประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญ  
          1.ประเพณีวันสงกรานต์  เดือนเมษายนของทุกปี มีกิจกรรมประเพณีรดน้ำดำหัวพ่อแม่,ปู่ยา,ตายาย และผู้มี
             พระคุณรวมทั้งการทำบุญตักบาตรสงฆ์น้ำพระพุทธรูปและพระภิกษุอีกทั้งเล่นน้ำสงกรานต์ประมาณ 10วัน
          2.ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประมาณเดือน กรกฎาคม มีกิจกรรมทำบุญตักบาตรการทำบุญตักบาตรสงฆ์น้ำ
             พระพุทธรูปและพระภิกษุ และฟังเทศนาธรรม
          3.ประเพณีวันออกพรรษา ประมาณเดือน ตุลาคม มีกิจกรรมทำบุญตักบาตรการทำบุญตักบาตรสงฆ์น้ำ
              พระพุทธรูปและพระภิกษุ และฟังเทศนาธรรม
          4.ประเพณีลอยกระทง ประมาณเดือน พฤศจิกายน มีกิจกรรมทำบุญแล้วลอยกระทงมีการละเล่นต่างๆ
          5.ประเพณีตานก๋วยสลากภัตต์ ประมาณเดือน ตุลาคม มีกิจกรรม ทำก๋วยสลากไปถวายทานที่วัดต่างๆ
          6.ประเพณีตานธรรมหลวง ประมาณเดือน พฤศจิกายน มีกิจกรรมทำบุญด้วยการเทศน์ธรรมที่เป็นอดีตชาติ
              กำเนิดขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า
          7.วัฒนธรรมท้องถิ่นเลี้ยงผีเจ้าหลวง(เจ้าเมืองเชียงม่วน) ประจำปี ประมาณเดือน พฤษภาคม
          8.งานประเพณีขึ้นพระธาตุดอยแก้ว บ้านสบทราย หมู่ที่ 7 เดือน มีนาคม (วันมาฆบูชา)
          9.งานประเพณีขึ้นพระธาตุปูปอ บ้านหนองกลาง หมู่ที่7 ต.บ้านมาง เดือน พฤษภาคม (วันวิสาขบูชา)
          10.งานประเพณีสรงน้ำรอยพระพุทธบาท บ้านปงสนุก หมู่ที่ 2 ตำบลเชียงม่วน เดือนพฤษภาคม(หลังวันวิ
               สาขบูชา)

3.5 กีฬา/นันทนาการ/พักผ่อน
            –   สนามกีฬา (ในโรงเรียน)  จำนวน   7   แห่ง   –  สวนสาธารณะ  จำนวน   2   แห่ง      
            –   ห้องสมุดประชาชน        จำนวน   1   แห่ง     –  สนามเด็กเล่น   จำนวน   4   แห่ง
            –   ที่อ่านหนังสือพิมพ์         จำนวน  14 แห่ง     –  สถานที่ออกกำลังกายกลางแจ้ง  จำนวน  4  แห่ง

3.6 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
          1. รถยนต์ดับเพลิง  จำนวน 1  คัน  ขนาดจุน้ำ 2,500 ลิตร  ซื้อเมื่อปี พ.ศ.2535   
          2. รถบรรทุกน้ำ  6  ล้อ ขนาดจุน้ำได้  5,000  ลิตร  ซื้อเมื่อปี พ.ศ.2535  
          3. รถบรรทุกน้ำ  ขนาดจุน้ำได้  10,000  ลิตร  ได้รับการถ่ายโอนจากกรมการปกครอง เมื่อปี พ.ศ.2549
          4. รถกู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว  ขนาด 2,500 ซี.ซี ได้รับการถ่ายโอนจากกรมการปกครอง  เมื่อปี พ.ศ. 2549
          5. รถกระเช้าไฟฟ้า  จำนวน   1  คัน   ซื้อเมื่อปี พ.ศ.2548   
          6. เครื่องสูบน้ำดับเพลิง  ขนาด  5  แรงม้า จำนวน   1  เครื่อง
          7. รถบรรทุก  ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน   จำนวน  1  คัน ซื้อเมื่อปี พ.ศ.2551
          8. เรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์ ขนาด 23 แรงม้า จำนวน 1 คัน พร้อมอุปกรณ์ประจำเรือซื้อเมื่อปี 2551
          9. สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน 189   คน

4. การสาธารณสุข

           1. โรงพยาบาลของรัฐ ขนาด 30 เตียง        1    แห่ง
           2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล         2    แห่ง    (บ้านไชยสถาน,  บ้านปิน)
           3. คลีนิคชุมชน                                           2    แห่ง
           4. ศูนย์สาธารณสุขชุมชน                           1    แห่ง
           5. สมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)  จำนวน  398   คน

5. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิ

           1. สถานีตำรวจ               1     แห่ง                 
           2.สถานีดับเพลิง            1     แห่ง

6. การบริการพื้นฐาน

6.1 การคมนาคม

           1. มีถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1091  สายเชียงม่วน – พะเยา   เป็นถนนสายหลักระหว่าง
               หมู่บ้านและตำบล อำเภอปง และเดินทางไปสู่จังหวัดพะเยา
           2. มีถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1120  สายเชียงม่วน – แพร่  เป็นถนนสายหลักระหว่าง
               อำเภอสอง และเดินทางไปสู่จังหวัดแพร่
           3. มีถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1091  สายเชียงม่วน – น่าน  เป็นถนนสายหลักระหว่าง
               อำเภอบ้านหลวงและเดินทางไปสู่จังหวัดน่าน

6.2 การโทรคมนาคม
            –  ที่ทำการไปรษณีย์                                                   1    แห่ง
            –  สถานีวิทยุชุมชน (เชียงม่วนเรดิโอ) 107.50 MHz    1   แห่ง
            –  หอกระจายข่าวแบบไร้สาย                                      1  แห่ง

6.3 การไฟฟ้า
   –  มีหมู่บ้านที่ใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ครบทุกหลังคาเรือน ทั้งหมด  13  หมู่บ้าน

6.4 แหล่งน้ำธรรมชาติ
            –  ลำน้ำ (ลำน้ำปี้)                         1   สาย
            –  ลำห้วย                                    15    สาย
 

6.5 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
            –  ฝายน้ำปี้                                    1       แห่ง
            –  บ่อน้ำตื้น(ประมาณ)               400      บ่อ     
            – อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก                 11      แห่ง
             – ประปาหมู่บ้าน                            9      แห่ง
             – บ่อบาดาล                                10      แห่ง

7. ศักยภาพของเทศบาล

7.1 การบริหารงานสภาเทศบาลตำบลเชียงม่วน

เทศบาลตำบลเชียงม่วนมีสมาชิกสภาเทศบาล  จำนวน  12  คน,  ผู้บริหาร  จำนวน  5   คน

7.2 อัตรากำลังบุคลากร (ฝ่ายประจำ) ของเทศบาลตำบลเชียงม่วน

ตารางที่ 1.7 อัตรากำลังบุคลากรเทศบาลตำบลเชียงม่วน


ลำดับ
สำนัก/กอง/ฝ่ายจำนวนบุคลากรรวม
  
  ข้าราชการ/พนักงานเทศบาล
    ลูกจ้างประจำพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ
พนักงานจ้าง
ทั่วไป
1ปลัด/รองปลัด22
1สำนักปลัด16113333
2กองการคลัง912113
3กองช่าง63211
4กองสาธารณสุข226111
 รวมทั้งหมด35424770

( ข้อมูล  ณ  วันที่  1  ตุลาคม  2556 )


 ตารางที่ 1.8 แสดงระดับการศึกษาของบุคลากร เทศบาลตำบลเชียงม่วน ปี 2556           


ลำดับ
ประเภทระดับการศึกษารวม
ประถมมัธยม  
   ต้น
  มัธยม  
  ปลาย
  ปวช.  ปวท   ปวส./อนุปริญญาปริญ
ญาตรี
   สูงกว่าปริญญาตรี
1.
2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
ผู้บริหารเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
ครูผู้ดูแลเด็ก
ลูกจ้างประจำ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยครูดูแลเด็กเล็ก
พนักงานจ้างทั่วไป

1


12


2
3

1
1
46

1

1

1
4

1

5
2
4
4
16
6

4
5
3


9
5
12
29
6
4
14
10
7
          รวม281411340987

  (ข้อมูล ณ วันที่  1  ตุลาคม  2556 )      

7.3 สถานะการคลังเทศบาล

        ตารางที่ 1.9 จำนวนงบประมาณที่เป็นรายได้/หรือรายรับของเทศบาลตำบลเชียงม่วน
จำนวนงบประมาณหรือรายรับปีงบประมาณ  2555  มีรายละเอียด ดังนี้

รายการจำนวนเงิน(บาท)
รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนจากรัฐ27,588,551.33
รายได้รวมเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐ42,445,829.33
รายได้รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ59,444,329.33
เงินกู้จากสถาบันการเงิน8,352,086


7.4 ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่
          การรวมกลุ่มของประชาชน  ประมาณ  41 กลุ่ม  แยกเป็น
          – กลุ่มอาชีพ                         13      กลุ่ม
          – กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน           13      กลุ่ม
          – กลุ่มผู้สูงอายุ                     13      กลุ่ม
          – กลุ่ม อสม.                           1      ชมรม
          – กลุ่ม อปพร.                         1      กลุ่ม
          – กองทุนสวัสดิการชุมชน      1      กองทุน
          – กลุ่มแม่บ้าน                       13      กลุ่ม

7.5 จุดเด่นของพื้นที่ที่เอื้อต่อการพัฒนาในเขตเทศบาล
ลักษณะที่ตั้งของเทศบาลตำบลเชียงม่วนเป็นพื้นที่ราบลุ่มระหว่างภูเขา   ซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญในการประกอบอาชีพของราษฎร ซึ่งราษฎรส่วนใหญ่มีอาชีพทางด้านการเกษตรกรรม  เช่น การทำนา ทำสวน ทำไร่   เลี้ยงสัตว์  และการทำไร่นาสวนผสมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง   อีกทั้งประชากรในเขตเทศตำบลส่วนใหญ่มีการศึกษาค่อนข้างดี มีความรักความสามัคคีให้ความร่วมมือกับส่วนราชการเป็นอย่างดี และเห็นความสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  การศึกษา  วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี