กองคลัง

เทศบาลตำบลเชียงม่วน

นางพิกุล  สุปง

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายรุ่ง อภัย

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

นางนันธิดา  ตุ้ยดา

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

นางพจนีย์  รักดี

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
น.ส.ศิริณา อาสา

นักวิชาการจัดพัสดุชำนาญการ
น.ส.สุรางคณา กล้าหาญ

เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน
สุทธิดา เมืองก้อน
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

นางพัทรนันท์  คำลือ

พนักงานจ้างทั่วไป
น.ส.เสาวภาคย์   สุภาฤทธิ์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
น.ส.รริดา สินาภรณ์

เจ้าพนักงานพัสดุ

น.ส.อภัชภา เชียงทอง

พนักงานจ้างทั่วไป
ดัสกร ชุมภูชนะภัย

พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายสมชาย กาวิยะ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

น.ส.วรุณยุพา     คุณพรม

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสุรัมภา อานัน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
น.ส.นิภาพร ไชยชนะ

พนักงานจ้างเหมาบริการ