กองช่าง

เทศบาลตำบลเชียงม่วน

นายประทีป   แก้วใหม่
ผู้อำนวยการกองช่าง
ขจรฤทธิ์ เพรชประดับ
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
นายอนุชา  สมัคร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
พนธกร    แก้วกลางเมือง
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
นายไกรราช    ยะแสง
นายช่างโยธาชำนาญงาน
น.ส.จันทนา คำบุญเรือง
พนักงานจ้างทั่วไป
นายธีรศักดิ์     สมัคร
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายสมจิตร    กองแก้ว
พนักงานจ้างตามภารกิจ