กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เทศบาลตำบลเชียงม่วน

นายสุกิจ   ยะมา
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวรัถยา   หมั่นการ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาววราภรณ์  เสมอ
นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ

นางสาวภัควลัญชญ์  อินต๊ะเกี๋ยง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวจิตรารัตน์ อินเป็ง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายภัสสร์นภันต์ น้ำสาขันแข็ง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวเยาวลักษณ์ บรรจง
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
นางสาวเยาวลักษณ์ บรรจง
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
นางแววดาว ขยัน
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น