ปลัดเทศบาล

นางสาวยศวดี   คนงาน
รองปลัด รักษาราชการแทรน
ปลัดเทศบาลตำบลเชียงม่วน

ติดต่อเจ้าหน้าที่