จุดความชื้น เมษา-มิถุนา 67

จุดความชื้นบ่อน้ำตื้น ประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน 2567

จุดความชื้นบริเวณฝายแกนดินซีเมนต์ท่าน้ำวัดหลวง

จุดความชื้นบริเวณฝายแกนดินซีเมนต์ท่าน้ำบ้านป่าซางคำ

จุดความชื้นบริเวณที่ยังไม่ได้สร้างฝายแกนดินซีเมนต์บ้านมาง