ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์เเละสิ่งจำเป็นตามโครงการปรับปรุงสภาพเเวดล้อมที่อยู่อาศัยให้เเก่ผู้สูงอายุเเละผู้พิการ (นางบัวลัก สมัคร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์เเละสิ่งจำเป็นตามโครงการปรับปรุงสภาพเเวดล้อมที่อยู่อาศัยให้เเก่ผู้สูงอายุเเละผู้พิการ (นายก๋อง ปิจจวงค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์เเละสิ่งจำเป็นตามโครงการปรับปรุงสภาพเเวดล้อมที่อยู่อาศัยให้เเก่ผู้สูงอายุเเละผู้พิการ (นายบุญถึง ไชยทน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์เเละสิ่งจำเป็นตามโครงการปรับปรุงสภาพเเวดล้อมที่อยู่อาศัยให้เเก่ผู้สูงอายุเเละผู้พิการ (นายผิน คำลือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์เเละสิ่งจำเป็นตามโครงการปรับปรุงสภาพเเวดล้อมที่อยู่อาศัยให้เเก่ผู้สูงอายุเเละผู้พิการ (นายอดุลย์ กองแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างซ่อมเเซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาจัดทำชุดเครื่องไหว้ประกอบพิธีสักการะเจ้าเมืองเจียงม่วน โครงการจัดงานประเพณีปี๋ใหม่เมืองเจียงม่วน ประจำปี พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาจัดทำโฟมบอร์ด จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาบริการขุดบ่อน้ำตื้นพร้อมระบบท่อต่างๆ บ้านปิน หมู่.3 ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายขึ้นพระธาตุดอยตูม บ้านปิน หมู่.3 (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ซอย 9 บ้านมาง หมู่.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงประปาเเละสูบน้ำด้วยพลังงานเเสงอาทิตย์สระดงมะดูก บ้านไชยสถาน หมู่.4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายสุวิทจักร จันเเดง บ้านหล่ายทุ่ง หมู่.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ขนาดใหญ่) ฐานรากแผ่ บ้านหล่ายทุ่ง หมู่.6 (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าเเละวิทยุ (โคมไฟถนน LED ขนาด 200 วัตต์ ) จำนวน 100 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องเเต่งกาย สำหรับพนักงานจัดเก็บขยะ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเเละอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง สำหรับโครงการกาดฮิมปี้ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงประปาเเละสูบน้ำด้วยพลังงานเเสงอาทิตย์ บ้านปิน หมู่.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงประปาเเละสูบน้ำด้วยพลังงานเเสงอาทิตย์ บ้านเเพทย์ หมู่.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านฝ่ายบริการสาธารณสุขเเละปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำผ้าคลุมโต๊ะเเละผ้าคลุมเก้าอี้เบาะนวมทรงเอครึ่งตัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดลอกตะกอนดินเเละเศษวัชพืชในลำเหมืองสาธารณะ บ้านมาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผูชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายสุวิทจักร จันเเดง บ้านหล่ายทุ่ง หมู่.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล โครงการปรับสภาพเเวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในกึ่งเฉียบพลัน จำนวน 29 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าเเละวิทยุ วิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์อื่น จำนวน 3 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเครื่องเเต่งกาย จำนวน 2 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเเซมครุภัณฑ์ยานพาหนะเเละขนส่ง รถจักรยานต์ จำนวน 2 รายการ กองช่าง วิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเเซมครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ รหัสพัสดุ 420 55 0014 กองช่าง วิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำปฏิทินประจำปี พ.ศ.2567 จำนวน 3,000 ชุด วิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเเซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับเครื่องพิมพ์เเละจอเเสดงผล จำนวน 3 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำโครงการส่งเสริมทักษะทางภาษาต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 วิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำโมเดลพื้นที่เขตเทศบาลตำบลเชียงม่วน เพื่อเเสดง ณ ศูนย์วัฒนธรรมเเละภูมิปัญญาท้องถิ่นเทศบาลตำบลเชียงม่วน วิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเเซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง กองคลัง วิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเเซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ 271 พะเยา วิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการวาดภาพเพื่อเเสดงศิลปะวัฒนธรรม ตามโครงการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมเเละภูมิปัญญาท้องถิ่น เทศบาลตำบลเชียงม่วน วิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเชียงม่วน ตำบลเชียงม่วน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 วิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสูบสิ่งปฏิกูล จำนวน 3 บ่อ บริเวณอาคารป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย วิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร สำหรับเครื่องสับย่อยเอนกประสงค์เเบบลากพ่วง พร้อมติดตั้งเครื่องยนต์ วิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ( คอมพิวเตอร์เเท็บเล็ต เเบบ 1 จำนวน 2 เครื่อง เเละคอมพิวเตอร์เเท็บเล็ต เเบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง) สำนักปลัด วิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ( คอมพิวเตอร์เเท็บเล็ต เเบบ 1) กองช่าง วิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ( คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คเเละเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 รายการ) สำนักปลัด วิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ กองคลัง วิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เเละเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 รายการ กองสาธารณสุข วิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาเเละเผยเเพร่ สำหรับกล้องถ่ายภาพดิจิตอลพร้อมเลนส์เสริม จำนวน 1 ชุด สำนักปลัด วิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าเเละวิทยุ สำหรับชุดลำโพงพร้อมเครื่องคบคุม จำนวน 1 ชุด สำนักปลัด วิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับเก้าอี้ขาเหล็ก จำนวน 60 ตัว สำนักปลัด วิธีเฉพาะเจาะจง
ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับเต๊นท์โค้ง จำนวน 4 หลัง สำนักปลัด วิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับโต๊ะพับสเเตนเลสขาสวิง จำนวน 15 ตัว วิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว กองสาธารณสุข วิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับถังน้ำพลาสติก จำนวน 5 ถัง วิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับพัดลม จำนวน 2 รายการ สำนักปลัด วิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจอรับโปรเจคเตอร์เเบบขาตั้ง จำนวน 1 รายการ สำนักปลัด วิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเชียงม่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 วิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง วิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 56 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับการเเข่งขันกีฬาสี ตามโครงการเเข่งขันกีฬาประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเชียงม่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 วิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลเชียงม่วน จำนวน 5 โรง ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 วิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเชียงม่วน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 วิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงประปาเเละสูบน้ำด้วยพลังงานเเสงอาทิตย์สระดงมะดูก บ้านไชยสถาน หมู่4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ซอย 9 บ้านมาง หมู่.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่เว็ปไซต์ระบบท้องถิ่นดิจิทัล พื้นที่ใช้บริการ 10 GB.50 บัญชีผู้ใช้พร้อมบริการบำรุงรักษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง