แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2566 (สขร.1)