ประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียงม่วนสมัยประชุมสามัญ สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่2/2566