ประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียงม่วนระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียงม่วนสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

29 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา 13.30 น. นายสุเมธี คำลือ นายกเทศมนตรีตำบลเชียงม่วน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียงม่วนระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียงม่วนสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียงม่วน