ระเบียบกระทรวงการคลัง

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างเเละการบริหารพัสดุภาครัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำเเหน่งที่มีเหตุพิเศษตำเเหน่งด้านพัสดุ พ.ศ.2562
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างเเละการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560