รายงานการเงิน

รายงานการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566