หน่วยตรวจสอบภายใน

นางอัจฉรา คำลือ
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฎิบัติการ