เทศบาลตำบลเชียงม่วน จัดการประชุมระหว่างคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเชียงม่วน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเชียงม่วน และประชาคมท้องถิ่น เพื่อร่วมพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2567)

19 เมษายน 2567 นายสุเมธี คำลือ นายกเทศมนตรีตำบลเชียงม่วน พร้อม คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเชียงม่วน จัดการประชุมระหว่างคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเชียงม่วน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเชียงม่วน และประชาคมท้องถิ่น เพื่อร่วมพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2567) ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงม่วน (โถงกลาง ชั้น 1) อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา