เทศบาลตำบลเชียงม่วน เข้านำเสนอโครงการเพื่อพิจารณา กลั่นกรองโครงการบ้านมั่นคงเมืองและชนบท ภาคเหนือ เพื่อให้ข้อเสนอแนะ ตามเกณฑ์โครงการบ้านมั่นคงชนบท

วันที่ 20 เมษายน 2567 นายสุเมธี คำลือ นายกเทศมนตรีตำบลเชียงม่วนพร้อมกับ คณะทีมงานโครงการบ้านมั่นคงชนบทตำบลเชียงม่วน เข้านำเสนอโครงการเพื่อพิจารณา กลั่นกรองโครงการบ้านมั่นคงเมืองและชนบท ภาคเหนือ เพื่อให้ข้อเสนอแนะ ตามเกณฑ์โครงการบ้านมั่นคงชนบท ตำบลเชียงม่วน ณ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) จังหวัดเชียงใหม่