เทศบาลตำลเชียงม่วนเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก ด้วยนวัตกรรมดินซีเมนต์

เทศบาลตำลเชียงม่วนเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก ด้วยนวัตกรรมดินซีเมนต์

19 มิถุนายน 2567 นายสุเมธี คำลือ นายกเทศมนตรีตําบลเชียงม่วน พร้อมด้วยนายเจริญ เจือจาน รองนายกเทศมนตรีฯ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก ด้วยนวัตกรรมดินซิเมนต์ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งการก่อสร้าง ซ่อมแซมปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ำ และอาคารบังคับน้ำ ในภารกิจท้องถิ่น สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานของภาครัฐที่เกี่ยวข้อง รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-21 มิถุนายน 2567 ดำเนินงานโดยสำนักบริการ วิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ โรงแรมน่านตรึงใจ อำเภอเมืองจังหวัดน่าน