โครงการฝึกอบรม “หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้อำนวยการและหัวหน้าทำงาน รุ่นที่ 1

14 มีนาคม 2567 นายสุเมธี คำลือ นายกเทศมนตรีตำบลเชียงม่วน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลฯ สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเชียงม่วน ร่วมต้อนรับ คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยพะเยา ในกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนเพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ภายใต้โครงการฝึกอบรม “หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้อำนวยการและหัวหน้าทำงาน รุ่นที่ 1” ณที่ทำการเทศบาลตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา