โครงการ “พะเยา มหานครนกยูงโลก” ณ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

28 กุมภาพันธ์ 2567 นายสุเมธี คำลือ (นายกเทศมนตรีตำบลเชียงม่วน) เข้าร่วมต้อนรับ รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ ประธานคณะกรรมาธิการฯ คณะกรรมาธิการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา ปรึกษาหารือ รับฟังเรื่องฝายแกนดินซีเมนต์ และผลักดันการวิจัยโครงการ เพื่อรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง เกี่ยวกับแนวทางการอนุรักษ์นกยูง การอยู่ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ระหว่างคนกับนกยูง การสร้างเสริมอาชีพและรายได้ของประชาชนในพื้นที่อนุรักษ์ ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อผลักดันโครงการ “พะเยา มหานครนกยูงโลก” ณ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา