ติดต่อเทศบาล-2

 • รู้จักเทศบาลเชียงม่วน
 • โครงสร้างเทศบาล
 • อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
 • วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
 • ติดต่อเทศบาล
 • คณะผู้บริหาร
 • สมาชิกสภาเทศบาล
 • ทำเนียบประธานสภา
 • รายงานกิจการสภา
 • ข่าวประชาสัมพันธุ์
 • ศูนย์ดำรงธรรม
 • กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 • จดหมายข่าว
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 • ภาพกิจกรรม
 • วีดีทัศน์
 • แบบสอบถามความพึงพอใจ
 • ผลิตภัณฑ์ตำบล
 • ข่าวเด่น
 • เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 • เบี้ยยังชีพผู้พิการ
 • ข้อมูลสถิติเทศบาล
 • ข้อมูลการดำเนินงาน
 • ข้อมูลงบประมาณ
 • การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลากร
 • กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 • คู่มือสาธารณะ
 • แผนจัดซื้อจัดจ้างหรืแผนหาพัสดุ
 • ประกาศราคากลาง
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
 • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก(รายไตรมาส)
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 • ประกาศขายทอดตลาด

ติดต่อเทศบาล

ที่อยู่เทศบาลตำบลเชียงม่วน 
สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงม่วน  397  หมู่ 1 ตำบลบ้านมาง  อำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา  56160

เว็บไซต์   
           chiangmuan.go.th

อีเมล
          chiangmuan397@gmail.com

โทรศัพท์ภายใน 
          สำนักปลัด                 054-495110              โทรสาร  054-495110
          กองช่าง                     054-495289             โทรสาร  054-495289
          กองคลัง                    054-495203              โทรสาร  054-495203
          กองสาธารณสุขฯ      054-495715

สายด่วน ดับเพลิง

        199  (เครือข่าย วัน ทู คอล โทรฟรี)

เบอร์โทรศัพท์ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล

ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
1 นายสุเมธี คำลือ นายกเทศมนตรี 091-8545873
2 นายธนาตุล เร่งเร็ว รองนายกเทศมนตรี 061-5916267
3 นายเจริญ เจือจาน รองนายกเทศมนตรี 093-2201382
4 นางสาวพัชรินทร์ วิไลรัตน์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 092-4928246
5 นายสมบัติ เร่งเร็ว ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 086-9217300
6 นายชัยณรงค์ ขานเพราะ ประธานสภาเทศบาล 089-2623387
7 นายเชาว์ กองแก้ว รองประธานสภาเทศบาล 089-9526752
8 นายเผด็จ คำลือ สมาชิกสภาเทศบาล 085-7178783
9 นางสาวรัตนา กันไจย สมาชิกสภาเทศบาล 081-8817015
10 นายรามิล มงคลการ สมาชิกสภาเทศบาล 080-6712333
11 นายเสาร์แก้ว แสนบ้าน สมาชิกสภาเทศบาล 086-1185870
12 นายเอนก น้ำสา สมาชิกสภาเทศบาล 090-7595191
13 พันตรีประสิทธิ์ คำลือ สมาชิกสภาเทศบาล 086-1851604
14 นายศุภกรณ์ คำบุญเรือง สมาชิกสภาเทศบาล 085-7069624
15 นายเกตชัย มานะ สมาชิกสภาเทศบาล 091-8098039
16 นายชม มาละ สมาชิกสภาเทศบาล 093-2876953
17 นางลำเนา จันทร์แดง สมาชิกสภาเทศบาล 098-7482988

เบอร์โทรศัพท์  ข้าราชการ พนักงาน

ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง สังกัด เบอร์โทรศัพท์
1 – ว่าง – ปลัดเทศบาล ทต.เชียงม่วน  
2 นางสาวยศวดี คนงาน รองปลัดเทศบาล ทต.เชียงม่วน 086-4059323
3 นางอัจฉรา  คำลือ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ทต.เชียงม่วน 084-3780710
4 นางกฤษณา  ผลประเสริฐ หัวหน้าสำนักปลัด สำนักปลัด 089-2667095
5 นางกิ่งกานต์  ชุมภูชนะภัย หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด 089-5589686
6 นายเจนยุทธ  เสมอ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป       สำนักปลัด 082-1812393
7 ดาบตำรวจชาญ  ชุมภูชนะภัย หัวหน้าฝ่ายปกครอง สำนักปลัด 087-19009667
8 นายอำนวย  จันอิน นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ สำนักปลัด 086-9310521
9 นางสาวสุมิตรา  กองอินทร์ นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ สำนักปลัด 086-9112848
10 – ว่าง – นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สำนักปลัด  
11 – ว่าง – นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักปลัด  
12 นางเบญจวีณ์ ภูมิจำรัสลักษณ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักปลัด 081-8829689
13 นางจิตภาภรณ์  เรือนอุ่น นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักปลัด 091-8582947
14 นายอาวุธ  สะสาง นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ สำนักปลัด 081-7245695
15 นางสาวนิรดา กาวิยะ นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ สำนักปลัด 089-0290751
16 นางสุรีรัตน์  ศรึคำภา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักปลัด 088-4150721
17 – ว่าง – เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักปลัด  
18 นางพิกุล  สุปง ผู้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารงานคลัง) กองคลัง 095-2399632
19 นางนันธิดา  ตุ้ยดา หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง 089-2117622
20 นางสาวเสาวภาคย์ สุภาฤทธิ์ จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน กองคลัง 083-1545559
21 นางพจนีย์  รักดี นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กองคลัง 081-1656946
22 นายสมชาย  กาวิยะ จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน กองคลัง 099-8530801
23 นางสาวศิริณา อาสา นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ กองคลัง 061-6256018
24 นางสาวรริดา สิณาภรณ์ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กองคลัง 093-3656759
25 นางสาวสุรางคณา กล้าหาญ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กองคลัง 083-7736391
26 นายประทีป  แก้วใหม่ ผู้อำนวยการกองช่าง กองช่าง 085-7150278
27 นายขจรฤทธิ์  เพชรประดับ หัวหน้าฝ่ายการโยธา กองช่าง 080-6770400
28 นายไกรราช  ยะแสง นายช่างโยธาชำนาญงาน กองช่าง 081-0312259
29 นายธีรยุทธ  แก้วกลางเมือง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติการ กองช่าง 085-7064473
30 นายอนุชา  สมัคร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ กองช่าง 081-8816108
31 นายสุกิจ  ยะมา ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 080-1493593
32 นางสาวรัถยา  หมั่นการ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 063-5163225

ลูกจ้างประจำ

ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง สังกัด เบอร​์โทรศัพท์
1 นายประทาน  มานะ พนักงานขับรถยนต์(ดับเพลิง) สำนักปลัด 085-6223478

พนักงานครูเทศบาล

ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง สังกัด เบอร​์โทรศัพท์
1 นางศุภลักษณ์  กล้าหาญ ครู สำนักปลัด 089-8541458
2 นางสุรีย์  อินไชย ครู สำนักปลัด 084-7315223
3 นางดารุณี  กองแก้ว ครู สำนักปลัด 084-4879290
4 นางจันทร์จิรารัตน์  มั่งมูล ครู สำนักปลัด 082-1860386
5 นางพันธ์  คำบุญเรือง ครู สำนักปลัด 084-9353692

พนักงานจ้างตามภารกิจ

ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง สังกัด เบอร​์โทรศัพท์
1 นางสุรัมภา  คำบุญเรือง ผช.การเงินและบัญชี กองคลัง   080-1247943
2 นส.วรุณยุพา  คุณพรม ผช.การเงินและบัญชี กองคลัง   089-5369925
3 นายธีระศักดิ์  สมัคร ผช.ช่างไฟฟ้า กองช่าง   090-7591353
4 นายสมจิตร  กองแก้ว พนักงานขับรถยนต์ กองช่าง   086-1356866
5 นายสมาน  กล้าหาญ พนักงานขับรถยนต์ สำนักปลัด   084-3732430
6 นายบุญภพ  คำลือ พนักงานขับรถยนต์ สำนักปลัด   087-1902764
7 นางสาวปานรดา เมืองก้อน ผช.นวก.ส่งเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   086-4459155
8 นางสาวอนัน   วงศ์แพทย์ ผู้ดูแลเด็กฯ สำนักปลัด   092-5748219
10 นางวารี  เชื้อหมอ ผู้ดูแลเด็กฯ สำนักปลัด   080-8584287
11 นางเพ็ญศรี  เจือจาน ผู้ดูแลเด็กฯ สำนักปลัด   081-0331604
12 นางนงเยาว์  คำบุญเรือง ผู้ดูแลเด็กฯ สำนักปลัด   087-1810594
13 นางกิตติยา  คำลือ ผู้ดูแลเด็กฯ สำนักปลัด   084-9501050

พนักงานจ้างทั่วไป

ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง สังกัด เบอร​์โทรศัพท์
1 นายวีนัส  กล้าหาญ คนงานทั่วไป สำนักปลัด 064-9968901
2 นายประวิทย์  ไชยอักษร คนงานทั่วไป สำนักปลัด 080-6109789
3 นายบุญทวี  มูลศรี คนงานทั่วไป กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 080-6760513
4 นายศิวกร  อินต๊ะแสน คนงานทั่วไป สำนักปลัด 081-0231603
5 นายธวัชชัย  คำบุญเรือง คนงานทั่วไป สำนักปลัด 084-8857866
6 นส.จันทนา  คำบุญเรือง คนงานทั่วไป สำนักปลัด 086-4291481
7 นางพันธนันท์  คำลือ คนงานทั่วไป กองช่าง 087-0065475

ที่อยู่ : สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงม่วน

เลขที่ 397 หมู่ที่ 1 ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จังหวัดพะเยา

โทรศัพท์/โทรสาร 054-495110