ตรวจการประเมินเชิงลึกในพื้นที่ ตามเกณฑ์ชี้วัดการคัดเลือกรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลเชียงม่วน รับการประเมิน คัดเลือกรางวัลองค์กรป …

โครงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เทศบาลตำบลเชียงม่วน”ท่องเที่ยวฝั่งต้า 1 ใน 5 เชียงน้อย”

โครงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เทศบาลตำบลเ …

การจัดตั้งชุมชน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล

เทศบาลตำบลเชียงม่วนได้มีประกาศเทศบาลตำบลเชียงม่วน เรื่อ …

นายสุเมธี คำลือ นายกเทศมนตรีตำบลเชียงม่วน เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ให้แก่ส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดพะเยา เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. นายสุเ …

เทศมนตรีตำบลเชียงม่วน ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยจากวาตภัย เและมอบกระเบื้อง สังกะสีมุงหลังคาให้แก่ประชาชนหลังได้รับผลกระทบจากพายุฝนตกหนัก

17 เมษายน 2567 นายสุเมธี คำลือ นายกเทศมนตรีตำบลเชียงม่ว …

เทศบาลตำบลเชียงม่วน เข้านำเสนอโครงการเพื่อพิจารณา กลั่นกรองโครงการบ้านมั่นคงเมืองและชนบท ภาคเหนือ เพื่อให้ข้อเสนอแนะ ตามเกณฑ์โครงการบ้านมั่นคงชนบท

วันที่ 20 เมษายน 2567 นายสุเมธี คำลือ นายกเทศมนตรีตำบลเ …

เทศบาลตำบลเชียงม่วน จัดการประชุมระหว่างคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเชียงม่วน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเชียงม่วน และประชาคมท้องถิ่น เพื่อร่วมพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2567)

19 เมษายน 2567 นายสุเมธี คำลือ นายกเทศมนตรีตำบลเชียงม่ว …

เทศบาลตำบลเชียงม่วน จัดงานประเพณี ” ซอมพอจุ้มใจ๋ ปี๋ใหม่เมืองเจียงม่วน 2567 “

ดูรูปภาพทั้งหมด

ลงพื้นทีช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยจากวาตภัย เและมอบกระเบื้อง สังกะสีมุงหลังคาให้แก่ประชาชน

10 เมษายน 2567 นายสุเมธี คำลือ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ป …

เทศบาลตำบลเชียงม่วน ลงพื้นที่ดูการขุดบ่อน้ำตื้น เพื่อเเก้ไขปัญหาภัยแล้งให้ประชาชน

11 เมษายน 2567 นายคเณศ คำนนท์ นายอำเภอเชียงม่วน นายสุเม …