ITA 2567

ข้อมูลพื้นฐาน
 O1 : โครงสร้าง
O2 : ข้อมูลผู้บริหาร
O3 : อำนาจหน้าที่
O4 : ข้อมูลการติดต่อ
— การประชาสัมพันธ์—
O5 : ข่าวประชาสัมพันธ์
—การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล—
O6 : Q&A
—การบริหารงานและงบประมาณ
 แผนการดำเนินงานและงบประมาณ—
O7 : แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
O8 : แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 O9 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
—การปฏิบัติงาน—
 O10 : คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
 การให้บริการและการติดต่อประสานงาน
 O11 : คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการ
หรือผู้มาติดต่อ
 O12 : ข้อมูลสถิติการให้บริการ
O13 : E-Service
การจัดซื้อจัดจ้าง
 O14 : รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O15 : ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O16 : ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O17 : รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
—การบริหารและพัฒนาทรัพยาการบุคคล—
 O18 : แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O19 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 O20 : ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 O21 : การขับเคลื่อนจริยธรรม
—การส่งเสริมความโปร่งใส
 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ—
O22 : แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
 023 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 O24 : ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
— การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม—
 O25 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
—การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน
 นโยบาย No Gift Policy—
O26 : ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy
จากการปฏิบัติหน้าที่
 O27 : การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
 O28 : รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
O29 : รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
—การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต–
 O30 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับสินบน
O31 : รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบประจำปี
—การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
 แผนป้องกันการทุจริต—
 O32 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 O33 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
— มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน—
 O34 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 O35 : รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน