กฏกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ เเละวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการเเต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.2560