ทำเนียบประธานสภารายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาลตำบลเชียงม่วน

ลำดับชื่อ – สกุลการดำรงตำแหน่ง
1.นายประสิทธิ์   นามธง25 ก.ค. 42 – 9 ต.ค. 43
2.นายบุญธรรม   คำบุญเรือง10 ต.ค. 43 – 9 มี.ค. 46
3.นางเรือนศรี   จารุสาร21 มี.ค. 46 – 8 มี.ค. 50
4.นายชัยณรงค์   ขานเพราะ25 พ.ค. 50 – 21 เม.ย. 54
5.นายชัยณรงค์   ขานเพราะ7 ก.ค. 54 – ปัจจุบัน