สํานักปลัด

นางกฤษณา   ช้างสาร
หัวหน้าสำนักปลัด
นางกิ่งกานต์ ชุมภูชนะภัย
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นายเจนยุทธ เสมอ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รักษาการแทน
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
นายเจนยุทธ เสมอ
หัวหน้าบริหารงานทั่วไป
ด.ต.ชาญ ชุมภูชนะภัย
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
(ว่าง)
นักทรัพยากรบุคคล
(ว่าง)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายอาวุธ สะสาง
นักป้องกันบรรเทาสาธารณ
(ว่าง)
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
นายณพกฤษฎิ์ แสนบ้าน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายอำนวย จันอิน
นักบริหารงานทะเบียนและบัตร
นางเบญจวีย์ ภูมิจำรัสลักษณ์
นักจัดการงานทั่วไป
นางสุรีรัตน์ ศรีคำภา
นักวิชาการศึกษา
นายสมาน กล้าหาญ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
นายประทาน มานะ
ลูกจ้างประจำ
น.ส.รริดา สิณาภรณ์
เจ้าพนักงานธุรการ
น.ส.สุมิตรา กองอินทร์
นักบริหารงานทะเบียนและบัตร
นางศุภลักษณ์ กล้าหาญ
ครูชำนาญการ
นางสุรีย์ อินไชย
ครูชำนาญการ
นายธวัชชัย คำบุญเรือง
พนักงานจ้างทั่วไป
นายประวิทย์ ไชยอักษร
พนักงานจ้างทั่่วไป
นางจิตภาภรณ์ เรือนอุ่น
นักพัฒนาชุมชน
นางพันธ์ คำบุญเรือง
ครู
นางจันทร์จิรารัตน์ มั่งมูล
ครู
นายวีนัส กล้าหาญ
พนักงานจ้างทั่วไป
นายศิวกร อินต๊ะแสน
พนักงานจ้างทั่วไป
นางนิรดา กาวิยะ
นักพัฒนาชุมชน
นางดารุณี กองแก้ว
ครู
นางสมศรี แสนอุ้ม
ผู้ดูแลเด็ก ทักษะ
นายบุญทวี มูลศรี
พนักงานจ้างทั่วไป
(ว่าง)
ครู
นางนงเยาว์ คำบุญเรือง
ผู้ดูแลเด็ก ทักษะ
นางเพ็ญศรี เจือจาน
ผู้ดูแลเด็ก ทักษะ
นางยุพา ท้าวแพทย์
ผู้ดูแลเด็ก ทักษะ
น.ส.นนทพร ศรีนุรักษ์
ผู้ดูแลเด็ก ทักษะ
นางวารี เชื้อหมอ
ผู้ดูแลเด็ก ทักษะ
นางวารี เชื้อหมอ
ผู้ดูแลเด็ก ทักษะ
น.ส.ธัญญารัตน์ เฮืองศรี
ผู้ดูแลเด็ก ทั่วไป
นางกิตติยา หมอยาดี
ผู้ดูแลเด็ก ทักษะ
นายบุญภพ คำลือ
พนักงานจ้างตามภารกิจ

ติดต่อเจ้าหน้าที่