สํานักปลัด

นางกฤษณา   ช้างสาร
หัวหน้าสำนักปลัด
นางกิ่งกานต์ ชุมภูชนะภัย
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นายเจนยุทธ เสมอ
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
นางรัตนา ทาวัน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ด.ต.ชาญ ชุมภูชนะภัย
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นายเอกลักษณ์ ศรัธรรมา
นักทรัพยากรบุคคล
พ.จ.อ.ฉัตรชัย ทุนเกิด
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน
นายอาวุธ สะสาง
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
น.ส.กนิษฐา ทะนันไชย
นิติกรชำนาญการ
นายณพกฤษฎิ์ แสนบ้าน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายอำนวย จันอิน
นักจัดการทะเบียนและบัตรชำนาญการ
นางเบญจวีย์ ภูมิจำรัสลักษณ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
– ว่าง –
นักวิชาการศึกษา
นายสมาน กล้าหาญ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
นายประทาน มานะ
ลูกจ้างประจำ
น.ส.สุมิตรา กองอินทร์
นักบริหารงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
– ว่าง –
ครูชำนาญการ
นางสุรีย์ อินไชย
ครูชำนาญการ
นางพันธ์ คำบุญเรือง
ครู
นางจันทร์จิรารัตน์ มั่งมูล
ครู
นางนิรดา กาวิยะ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางจิตภาภรณ์ เรือนอุ่น
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายธวัชชัย คำบุญเรือง
พนักงานจ้างทั่วไป
นายศิวกร อินต๊ะแสน
พนักงานจ้างทั่วไป
นายวีนัส กล้าหาญ
พนักงานจ้างทั่วไป
นายบุญทวี มูลศรี
พนักงานจ้างทั่วไป
– ว่าง –
ครู
นายประวิทย์ ไชยอักษร
พนักงานจ้างทั่่วไป
นางเพ็ญศรี เจือจาน
ผู้ดูแลเด็ก ทักษะ
นางอนัน วงศ์แพทย์
ผู้ดูแลเด็ก ทักษะ
นางกิตติยา หมอยาดี
ผู้ดูแลเด็ก ทักษะ
น.ส.ธัญญารัตน์ เฮืองศรี
ผู้ดูแลเด็ก ทั่วไป
นางวารี เชื้อหมอ
ผู้ดูแลเด็ก ทักษะ
นายบุญภพ คำลือ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
นางนงเยาว์ คำบุญเรือง
ผู้ดูแลเด็ก ทักษะ
– ว่าง –
ผู้ดูแลเด็ก ทักษะ
– ว่าง –
ผู้ดูแลเด็ก ทักษะ
– ว่าง –
ผู้ดูแลเด็ก ทักษะ
(ว่าง)
ครู