จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายสุวิทจักร จันเเดง บ้านหล่ายทุ่ง