จ้างเหมาขุดลอกตะกอนดินเเละเศษวัชพืชในลำเหมืองสาธารณะ บ้านมาง