จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านฝ่ายบริการสาธารณสุขเเละปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 คน