ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเเละราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำเเละฝาบ่อพักสายบ้านมาง (สายใน)ตลอดทั้งสาย บ้านมาง หมู่.1

ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเเละราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำเเละฝาบ่อพักสายบ้านมาง (สายใน)ตลอดทั้งสาย บ้านมาง หมู่.1