เทศบาลตำบลเชียงม่วน

เป็นพระธาตุที่ชาวบ้านเคารพนับถือ และมีความศักดิ์สิิทธิ์มาก
ตั้งอยู่  บ้านสบทราย  หมู่ที่ 7  ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา