ประชุมพิจารณากรอบการใช้เงินงบประมาณประจำปี 2565 ครั้งที่ 5/2565

วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00-12.00 น. นาย …